Ook lid worden van Den Brink ?

 

Regels en voorwaarden

De lidmaatschapskaart is uitsluitend geldig voor de houder en zijn of haar partner, doch in enkele gevallen slechts persoonlijk. (Dit heeft met name betrekking op verzekeringen).

De lidmaatschapskaart wordt jaarlijks tegen betaling verstrekt. Het ondernemersregister is beschikbaar via de internetsite van Den Brink.

De lidmaatschapskaart dient, indien de voorwaarden van de ondernemer niets anders vermelden, te worden getoond vóór het opmaken van de offerte, rekening, factuur, order of aanslag op de kassa, bij gebreke waarvan men achteraf geen recht op korting kan doen laten gelden.

Lees de voor u als lid geldende voorwaarden door alvorens een aankoop te doen bij  de betrokken ondernemer. Dit kan eventuele problemen voorkomen.

Het met ophef door woord en/of gebaar kenbaar maken van uw lidmaatschap van Den Brink bij een ondernemer, dient te allen tijde achterwege te worden gelaten, speciaal in het bijzijn van andere klanten.

Discussies met ondernemers over de voorwaarden dienen vermeden te worden. Indien u de mening bent toegedaan niet te zijn behandeld conform de voorwaarden, richt u dan schriftelijk tot het bestuur.

Maak van uw lidmaatschapskaart uitsluitend gebruik bij de ondernemers, aangesloten bij Den Brink.

Indien de ondernemer dat vraagt, dient men zich te legitimeren.

Leden die (in)direct door hun handelen, doen, laten of nalaten de belangen van Den Brink schaden of hebben geschaad kunnen worden voorgedragen voor royement. Bij royement vindt geen restitutie plaats van betaalde lidmaatschapsgelden.

Geef adreswijzigingen of wijzigingen in de personalia onmiddellijk schriftelijk (per post, e-mail of via de site) door onder vermelding van het registratienummer.

De opzegtermijn voor het lidmaatschap bedraagt twee maanden voor afloop van het kalenderjaar (dus vóór 1 november). De beëindiging dient u schriftelijk (per post of e-mail) kenbaar te maken onder vermelding van uw registratienummer.

Voor alle gevallen Den Brink betreffende, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de vereniging.